Cookies policy

WEB COOKIES IN THE ONLINE SHOP, OPERATIONAL DATA AND ANALYTICS

1. The web cookies (HTTP cookies) are the small pieces of data in a form of the text files sent by a server and saved on the part of the person who visits the web site of the Online Shop (e.g. on the hard drive of the computer, laptop or on a memory card in the smartphone – depending what device is used by a person visiting our Online Shop). The detailed information related to the web cookies, as well as a history of their generating can be found, inter alia, under the following address: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

2. While the persons visiting the web site of the Online Shop use this web site, the Controller can process the data contained in the web cookies for the following purposes:

 • to identify the Customers as the logged in ones in the Online Shop and indicating that they are logged in;

 • to remember the products added to a basket for the purpose of placing the order;

 • to remember the data from the completed Order Forms, surveys or log in data to the Online Shop;

 • to adapt a content of the web site of the Online Shop to the Customer’s individual preferences (e.g. related to the colours, font size, page layout) and an optimisation of the use of the web site of the Online Shop;

 • to conduct the anonymous statistics presenting a manner of using the web site of the Online Shop;

 • to provide remarketing, i.e. to study the behavioural traits of the persons who visit the Online Shop by an anonymous analysis of their behaviour (e.g. repeated visits on the concerned web pages, key words, etc.) in order to create their profile and supply the advertisements customised to their foreseen interests, also when they visit the other web sites in the advertisement network of Google Inc. and Facebook Ireland Ltd.;

3. On a standard basis a majority of the web browsers available on the market accepts by default saving the web cookies. Everyone has a possibility to determine the conditions of using the web cookies by means of the settings of his/her own web browser. It means that you can, for example partially restrict (e.g. in terms of time) or entirely disable saving the web cookies. However, in this latter case, it may affect some functionalities of the Online Shop (for instance, it may turn out that it prevents from following an Order path through the Order Form due to a failure to remember the products in the basket during the subsequent steps related to the placement of the Order).

4. The settings of the web browser within a scope of the web cookies are of importance in terms of a consent for using the web cookies by our Online Shop. According to the law provisions this consent may be also expressed by the settings of the web browser. In case of a failure to give this consent, you should adjust properly the settings of the web browser within a scope of the web cookies.

5. The detailed information on the settings related to the web cookies and their independent erasure in the most popular web browsers are available in the help and support section of the web browser.

6. The Controller may use in the Online Shop the services of the Google Analytics, Universal Analytics supplied by Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), the Facebook Pixel service supplied by Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) and the Heatmap service supplied by HeatMap, Inc. These services help the Controller to analyse a traffic in the Online Shop. The collected data is processed within the frames of the aforementioned services in an anonymised manner (this is a so-called operational data, which prevent from an identification of a person) for generating the statistics helpful in terms of administering the Online Shop. This data is of the collective and anonymous nature, i.e. it fails to include the identification traits (personal data) of a person who visits the web site of the Online Shop. While using the aforementioned services in the Online Shop the Controller collects the data such as the sources and a medium of acquiring the persons visiting the Online Shop and a manner of their behaviour on the web site of the Online Shop, information about the devices and web browsers used by them to visit the web site, IP number and a domain, geographical data and demographical data (age, sex), and interests.

7. A concerned person has a possibility to disable easily making available the information from the Google Analytics about his/her activity on the Online Shop. For this purpose, it may be installed an opt-out browser add-on made available by Google Inc., which can be downloaded over here: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=p.


 

COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

 • identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

 • zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

 • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

 • dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego;

 • remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;

3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

6. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) oraz z usługi Heatmap dostarczanej przez firmę HeatMap, Inc. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

7. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego - w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl